2021-06-16 11:59:13 PD0SOT komt de kamer binnen. Welkom Edwin
2021-06-16 11:58:33 PD0SOT verlaat de kamer. Tot ziens Edwin
2021-06-16 03:33:18 PD0SOT komt de kamer binnen. Welkom Edwin
2021-06-16 03:29:20 HAMTOREN komt de kamer binnen. Welkom Om
2021-06-16 03:28:36 PA1GM komt de kamer binnen. Welkom Gerard
2021-06-16 03:26:28 (96.237.235.0:4260) verlaat de kamer. Tot ziens Om
2021-06-16 03:26:28 PA1GM verlaat de kamer. Tot ziens Gerard
2021-06-16 02:11:44 HAMTOREN komt de kamer binnen. Welkom Om
2021-06-16 02:11:40 PA1GM komt de kamer binnen. Welkom Gerard
2021-06-16 02:11:03 PA1GM verlaat de kamer. Tot ziens Gerard
2021-06-16 02:04:19 HAMTOREN komt de kamer binnen. Welkom Om
2021-06-16 02:04:18 PA1GM komt de kamer binnen. Welkom Gerard
2021-06-16 02:04:15 DOMTOREN komt de kamer binnen. Welkom Om
2021-06-16 02:02:05 DOMTOREN komt de kamer binnen. Welkom Om
2021-06-16 02:02:04 HAMTOREN komt de kamer binnen. Welkom Om
2021-06-16 02:02:02 PA1GM komt de kamer binnen. Welkom Gerard